Tel: 0312 424 14 85

GSM: 0532 635 77 74

GSM: 0535 665 62 67

KURUMSAL


GRUPTEKEL, kırk yıllık deprem, 20 yıllık şirket deneyimi ile geçmişin birikimini, gençliğin enerjisini bir araya getirerek, deprem güçlendirme konusunda hizmet veren bir firmadır.

GRUPTEKEL Tarafından, En İsabetli Hasar Tespiti, Binaların Deprem Tahkiki yapılır; Güçlendirme Projeleri Hazırlanır, Güçlendirme İnşaatı gerçekleştirilir ve uygun koşullarla Kentsel Dönüşüm Hizmeti Verilir.

Şirket Profili

GRUPTEKEL Dr. İnşaat Y. Müh. Hüseyin TEKEL, İnşaat Y. Müh. Nazan TEKEL ve İnşaat Y. Müh. Murat Gökçe TEKEL’in yönetiminde faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda; yapıların hasar durumunu inceler en isabetli şekilde teşhiste bulunur, beton dayanımını ve mevcut donatı durumunu en doğru şekilde tespit eder ve zemin etütlerini yapar. Yapıların mimari ve statik rölövelerini hazırlar. Deprem performans analizini programların en güncel sürümleri ile yapar. Güçlendirme projelerini en güvenli, en ekonomik ve en işlevsel şekilde hazırlar, güçlendirme maliyetini tespit eder, güçlendirme projelerinin uygulamasını gerçekleştirir. 6306 Sayılı Yasa kapsamında riskli yapı tespiti yapar, riskli yapı işlemleri sonuçlanıncaya kadar izler. Bu işlemler için gerektiğinde, yapıların mimari ve statik projelerini hazırlar, beton dayanımı ve mevcut donatı durumunun tespitini yapar.
Resimleri incelemek için resmin üzerine gelince çıkan Büyüteç İkonuna tıklayınız


YAPILARIN HASAR TESPİTİNDE, DEPREM TAHKİKİNDE, GÜÇLENDİRME PEOJELERİNİN HAZIRLANMASINDA, ONARIM VE GÜÇLENDİRME İNŞAATLARI İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİNDE NELER YAPARIZ ?”

a. Hasar Tespiti
Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız

Düşey yükler altında meydana gelen, zeminden veya zamanla zeminde meydana gelen değişimlerden kaynaklanan, hatalı yapısal kusurlardan doğan ve depremde meydana gelen hasar incelenir. Gerektiğinde beton örneği alınarak, donatı durumu tespit edilerek, zemin etüdü yaparak ve temel sistemini tespit ederek ve yapının davranışını inceleyerek hasarın gerçek sebepleri tespit edilir. Alınacak önlemler belirtilir. Bu konuda firmamız tarafından, yıllar içinde edinilmiş kuramsal ve uygulamalı çalışmalar sonucunda edinilen deneyimler ışığında yandaki kitap hazırlanarak, sektörde çalışanların kullanımına sunulmuştur.

c. Beton Dayanımının Tespiti

Deprem yönetmeliğinde belirtilen sayı ve şekilde yapıdan beton örneği alınır. Yapı dayanımının olumsuz şekilde etkilenmemesi için demir donatısının kesilmemesine dikkat edilir, beton örneğinin alınmasını müteakip boşluk yüksek dayanımlı rötresiz tamir harcı ile hemen kapatılır. Bir hataya neden olunmaması için, alınan beton örneklerinin üzerine alınan yapının adı, yapı aksları ve örneğin numarası yazılır. Uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılır. Uygun koşullarda bekletilir. Örnekler itinalı şekilde kesilerek deneye tabi tutulur. Tespit edilen dayanım değerlerinin dağılımları test çekici sonuçları ile kontrol edilir. Uygunlukları görüldükten sonra, tespit edilen dayanımlar silindir dayanımına dönüştürülür. Silindir dayanımına dönüştürmüş beton dayanımları kullanılarak, deprem yönetmeliğindeki yöntemlerle betonun mevcut dayanımı tespit edilir. İlgili tutanak düzenlenir.

e. Temel Sisteminin Tespiti

Güçlendirmede, temel imalatı güçlendirme maliyetini önemli ölçüde etkilemektedir. Onun için, mevcut temel sisteminin tam olarak bilinmesi ve temel güçlendirmesinin ona göre yapılması çok önemlidir. Tarafımızdan temel sistemini tam olarak belirleyecek miktarda temel çukurları açılır, temel cinsi ve boyutları özenle tespit edilir. İlgili tutanak düzenlenir.

g. Yapı Analizi ve Performans Hesaplarının Yapılması

Mühendislik programlarının en son sürümü kullanılarak, bilgisayarda binaların taşıyıcı sistemi modellenir, modelin matematik çözümü yapılır. Binayla ilgili yukarıda yapılan çalışma ve araştırmalarda elde edilen bulgular, bilgisayarda tanımlanarak en doğru hesap sonuçları elde edilir. Bunlar irdelenerek yapının analizi yapılır.

Yapının performans hesapları yapılır. Performans hesap sonuçları kontrol edilerek, yapının ve yapı elemanlarının yetersizlikleri varsa bu yetersizliklerin neler olduğu ve neden kaynaklandığı bulunur. Bu yetersizliklerin nasıl giderileceği, yapının yeterli deprem dayanımını kazanması için, sistem ve eleman bazında ne tür onarım ve güçlendirme yöntemlerinin uygulanacağı ayrıntılı olarak irdelenir. Ve en ekonomik, güvenli, işlevsel onarım ve güçlendirme yöntemleri tespit edilir.

i. Yığma Yapı Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Yığma yapılar incelenir, varsa hasar durumu değerlendirilir, malzemeleri incelenir, yatay ve düşey hatıllarla, kapı, pencere üstü lentoları kontrol edilir. Yapıda deprem yönetmeliğinin ön gördüğü yapısal koşulların sağlanıp sağlanmadığı ve projesiyle uyumluluğu tetkik edilir. Zemin parametreleri saptanır, temel sistemi ve temel elemanlarının boyutları tespit edilir. Bu çalışmalarda elde edilen bulgular kullanılarak, yapının analiz ve performans hesapları bilgisayar programlarının son sürümleri kullanılarak hesaplanır, gerekiyorsa güçlendirme projeleri ve güçlendirme maliyetleri hazırlanır.

k. Betonarme Yapıların Güçlendirme Uygulaması

Betonarme yapı güçlendirme inşaatlarına teklif verilir. Uygun görüldüğü takdirde her türlü betonarme yapının güçlendirme işleri yapılır. Deneyimli ekipleri mevcuttur. Bu kapsamda, güçlendirme projelerine uygun olarak, yapıya betonarme perde veya çelik çaprazlar ilavesini yapar, kolon ve kirişleri betonarme, çelik veya LP lifli polimer esaslı malzemelerle güçlendirir.

m. Betonarme Yapıların Onarımı

Betonarme yapıların onarımı bir sıva boya tamiratı ve çatlakların kapatılması uygulaması değildir. Depremde, betonarme yapılardaki çatlaklar, beton dökülmeleri ve donatı burkulmaları dayanım kaybına sebep olur. Tekniğine uygun olarak yapılan onarımlardan sonra, yapı elemanları dolayısıyla yapı deprem öncesi dayanımını kazanır. Yani deprem hasarının sebep olduğu dayanım kaybı giderilir. Dolayısıyla betonarme yapıların onarımı bir uzmanlık işidir.

b. Mimari ve Statik Rölöve Projelerinin Hazırlanması
Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız

Sağlıklı bir deprem tahkikinin yapılabilmesi için yapının doğru projelerine ihtiyaç vardır. Binanın mevcut mimari ve betonarme projeleri varsa bunlar kontrol edilir. Varsa değişiklikler tespit edilir. Yapının projeleri yoksa projeler rölöve olarak yeniden hazırlanır. Hazırlanan doğru projeler ile deprem yönetmeliğinin belirtiği yapı kütlesi dolayısıyla yapıya etkiyen deprem kuvvetleri en doğru şekilde hesaplanır.

d. Donatı(Demir) Durumunun Tespiti

Deprem dayanımının sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için, yapının kolon, kiriş ve perdelerindeki donatı miktarı, cinsi ve bu elemanlardaki düzenlemelerinin bilinmesi gerekir. Bunun tespiti için deprem yönetmeliğinde kolon, kiriş ve perdeler için belirtilen sayıda sıyırma ve okumalar yapılır. Bulunan miktarlar, projeler mevcutsa proje değerleri ile değilse yapıldığı yıllardaki minimum değerler dikkate alınarak her bir eleman için ayrı ayrı donatı gerçekleşme katsayıları tespit edilir. İlgili tutanak düzenlenir

f. Zemin Sondajının Yapılması

Performans hesaplarının doğru olarak yapılabilmesi, zeminde alınması gerekli önlemlerin bilinebilmesi için, zemin parametrelerinin, zemin su seviyesinin, zemin sıvılaşmasının ve zemin cinsinin bilinmesi gerekir. Bunun için deprem yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde zemin sondajı yapılır, zemin çukurları açılır. Sondaj ve çukurlardan alınan örnekler laboratuvarda deneye tabi tutulur. Gerektiğinde jeofizik etütler yapılır, İlgili tutanaklar tanzim edilir.

h. Betonarme Yapı Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Performans analizleri sonucunda, deprem dayanımı yetersiz görülen yapı ve elemanların güçlendirilmesi için tüm güçlendirme seçenekleri bir bir değerlendirilir. Dayanıma etkisi, maliyeti, işlevselliği ve uygulanabilirliği en uygun olan yöntemler seçilir. Bu kapsamda betonarme perde ilavesi, betonarme manto, çelik profil, temel izolasyon sistemleri ve FRP uygulamaları değerlendirilir. Gerektiğinde yapıya veya elemana özgü uygulama yöntemleri geliştirilir. En uygun olanı seçilerek, bunların uygulama proje ve detayları hazırlanır. Proje ve detayların kolaylıkla anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için, program çizimleri yerine, teknik ressamlar tarafından Autocad çizimleri hazırlanır.

j. Çelik Yapıların Deprem Dayanımlarının Hesabı
Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız

Her türlü hangar, fabrika, konut ve benzeri çelik yapıların deprem dayanımları incelenir, analizleri ve performans hesapları yapılır, varsa yetersizlikleri tespit edilir, güçlendirme projeleri hazırlanır.

l. Yığma Yapıların Güçlendirme Uygulaması

Yığma yapı güçlendirme inşaatlarına teklif verilir. Uygun görüldüğü takdirde her türlü yığma yapının güçlendirme işleri yapılır. Deneyimli ekipleri mevcuttur. Bu kapsamda, güçlendirme projelerine uygun olarak, yapının duvarları püskürtme beton ve hasır çelikle veya LP lifli polimerle güçlendirilir. Mevcuduna uygun yeni duvarlar ve yatay düşey hatıllar ilave edilir, temel takviyesi uygulanır.

n. Yığma Yapıların Onarımı

Yığma yapılarda taşıyıcı elemanlar yapının duvarlarıdır. Herhangi bir nedenle duvarlarda çatlaklar meydana gelmişse bunların sıva boya badana ile değil, tekniğine uygun olarak onarılması gerekmektedir. Onun için resimlerde ve şekilde görüldüğü gibi, çatlaklar kalınlıklarına bağlı olarak temizlenir, çimento enjeksiyonu, tamir harcı ve dikiş demirleri ile duvar parçalarının bütünlükleri sağlanır. Muhtemel çatlakların yüzeye yansımamaları için file ile kapatıldıktan sonra tekrar tamir harcı ile kapatılır. Dayanımını kaybetmiş duvar elemanları yenileri ile değiştirilir.

o. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapıların Yıkılarak Yenisinin Yapılması

Riskli yapılarınıza en uygun yapım teklifi verilir. Teklifimiz uygun görüldüğü takdirde, riskli yapınız yıktırılır, yerine yenisi yapılır. Yeni yapınızın taslak mimari projeleri alternatifli olarak hazırlanır ve beğeninize sunulur. Uygun bulunan proje, günün tüm çağdaş gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanır. Binanızın inşaatı yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak, yapı denetim firmalarının gözetiminde en kaliteli şekilde inşa edilir.

a. Hasar Tespiti
Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız

Düşey yükler altında meydana gelen, zeminden veya zamanla zeminde meydana gelen değişimlerden kaynaklanan, hatalı yapısal kusurlardan doğan ve depremde meydana gelen hasar incelenir. Gerektiğinde beton örneği alınarak, donatı durumu tespit edilerek, zemin etüdü yaparak ve temel sistemini tespit ederek ve yapının davranışını inceleyerek hasarın gerçek sebepleri tespit edilir. Alınacak önlemler belirtilir. Bu konuda firmamız tarafından, yıllar içinde edinilmiş kuramsal ve uygulamalı çalışmalar sonucunda edinilen deneyimler ışığında yandaki kitap hazırlanarak, sektörde çalışanların kullanımına sunulmuştur.

b. Mimari ve Statik Rölöve Projelerinin Hazırlanması
Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız

Sağlıklı bir deprem tahkikinin yapılabilmesi için yapının doğru projelerine ihtiyaç vardır. Binanın mevcut mimari ve betonarme projeleri varsa bunlar kontrol edilir. Varsa değişiklikler tespit edilir. Yapının projeleri yoksa projeler rölöve olarak yeniden hazırlanır. Hazırlanan doğru projeler ile deprem yönetmeliğinin belirtiği yapı kütlesi dolayısıyla yapıya etkiyen deprem kuvvetleri en doğru şekilde hesaplanır.

c. Beton Dayanımının Tespiti

Deprem yönetmeliğinde belirtilen sayı ve şekilde yapıdan beton örneği alınır. Yapı dayanımının olumsuz şekilde etkilenmemesi için demir donatısının kesilmemesine dikkat edilir, beton örneğinin alınmasını müteakip boşluk yüksek dayanımlı rötresiz tamir harcı ile hemen kapatılır. Bir hataya neden olunmaması için, alınan beton örneklerinin üzerine alınan yapının adı, yapı aksları ve örneğin numarası yazılır. Uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılır. Uygun koşullarda bekletilir. Örnekler itinalı şekilde kesilerek deneye tabi tutulur. Tespit edilen dayanım değerlerinin dağılımları test çekici sonuçları ile kontrol edilir. Uygunlukları görüldükten sonra, tespit edilen dayanımlar silindir dayanımına dönüştürülür. Silindir dayanımına dönüştürmüş beton dayanımları kullanılarak, deprem yönetmeliğindeki yöntemlerle betonun mevcut dayanımı tespit edilir. İlgili tutanak düzenlenir.

d. Donatı(Demir) Durumunun Tespiti

Deprem dayanımının sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için, yapının kolon, kiriş ve perdelerindeki donatı miktarı, cinsi ve bu elemanlardaki düzenlemelerinin bilinmesi gerekir. Bunun tespiti için deprem yönetmeliğinde kolon, kiriş ve perdeler için belirtilen sayıda sıyırma ve okumalar yapılır. Bulunan miktarlar, projeler mevcutsa proje değerleri ile değilse yapıldığı yıllardaki minimum değerler dikkate alınarak her bir eleman için ayrı ayrı donatı gerçekleşme katsayıları tespit edilir. İlgili tutanak düzenlenir

e. Temel Sisteminin Tespiti

Güçlendirmede, temel imalatı güçlendirme maliyetini önemli ölçüde etkilemektedir. Onun için, mevcut temel sisteminin tam olarak bilinmesi ve temel güçlendirmesinin ona göre yapılması çok önemlidir. Tarafımızdan temel sistemini tam olarak belirleyecek miktarda temel çukurları açılır, temel cinsi ve boyutları özenle tespit edilir. İlgili tutanak düzenlenir.

f. Zemin Sondajının Yapılması

Performans hesaplarının doğru olarak yapılabilmesi, zeminde alınması gerekli önlemlerin bilinebilmesi için, zemin parametrelerinin, zemin su seviyesinin, zemin sıvılaşmasının ve zemin cinsinin bilinmesi gerekir. Bunun için deprem yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde zemin sondajı yapılır, zemin çukurları açılır. Sondaj ve çukurlardan alınan örnekler laboratuvarda deneye tabi tutulur. Gerektiğinde jeofizik etütler yapılır, İlgili tutanaklar tanzim edilir.

g. Yapı Analizi ve Performans Hesaplarının Yapılması

Mühendislik programlarının en son sürümü kullanılarak, bilgisayarda binaların taşıyıcı sistemi modellenir, modelin matematik çözümü yapılır. Binayla ilgili yukarıda yapılan çalışma ve araştırmalarda elde edilen bulgular, bilgisayarda tanımlanarak en doğru hesap sonuçları elde edilir. Bunlar irdelenerek yapının analizi yapılır.

Yapının performans hesapları yapılır. Performans hesap sonuçları kontrol edilerek, yapının ve yapı elemanlarının yetersizlikleri varsa bu yetersizliklerin neler olduğu ve neden kaynaklandığı bulunur. Bu yetersizliklerin nasıl giderileceği, yapının yeterli deprem dayanımını kazanması için, sistem ve eleman bazında ne tür onarım ve güçlendirme yöntemlerinin uygulanacağı ayrıntılı olarak irdelenir. Ve en ekonomik, güvenli, işlevsel onarım ve güçlendirme yöntemleri tespit edilir.

h. Betonarme Yapı Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Performans analizleri sonucunda, deprem dayanımı yetersiz görülen yapı ve elemanların güçlendirilmesi için tüm güçlendirme seçenekleri bir bir değerlendirilir. Dayanıma etkisi, maliyeti, işlevselliği ve uygulanabilirliği en uygun olan yöntemler seçilir. Bu kapsamda betonarme perde ilavesi, betonarme manto, çelik profil, temel izolasyon sistemleri ve FRP uygulamaları değerlendirilir. Gerektiğinde yapıya veya elemana özgü uygulama yöntemleri geliştirilir. En uygun olanı seçilerek, bunların uygulama proje ve detayları hazırlanır. Proje ve detayların kolaylıkla anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için, program çizimleri yerine, teknik ressamlar tarafından Autocad çizimleri hazırlanır.

i. Yığma Yapı Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Yığma yapılar incelenir, varsa hasar durumu değerlendirilir, malzemeleri incelenir, yatay ve düşey hatıllarla, kapı, pencere üstü lentoları kontrol edilir. Yapıda deprem yönetmeliğinin ön gördüğü yapısal koşulların sağlanıp sağlanmadığı ve projesiyle uyumluluğu tetkik edilir. Zemin parametreleri saptanır, temel sistemi ve temel elemanlarının boyutları tespit edilir. Bu çalışmalarda elde edilen bulgular kullanılarak, yapının analiz ve performans hesapları bilgisayar programlarının son sürümleri kullanılarak hesaplanır, gerekiyorsa güçlendirme projeleri ve güçlendirme maliyetleri hazırlanır.

j. Çelik Yapıların Deprem Dayanımlarının Hesabı
Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız

Her türlü hangar, fabrika, konut ve benzeri çelik yapıların deprem dayanımları incelenir, analizleri ve performans hesapları yapılır, varsa yetersizlikleri tespit edilir, güçlendirme projeleri hazırlanır.

k. Betonarme Yapıların Güçlendirme Uygulaması

Betonarme yapı güçlendirme inşaatlarına teklif verilir. Uygun görüldüğü takdirde her türlü betonarme yapının güçlendirme işleri yapılır. Deneyimli ekipleri mevcuttur. Bu kapsamda, güçlendirme projelerine uygun olarak, yapıya betonarme perde veya çelik çaprazlar ilavesini yapar, kolon ve kirişleri betonarme, çelik veya LP lifli polimer esaslı malzemelerle güçlendirir.

l. Yığma Yapıların Güçlendirme Uygulaması

Yığma yapı güçlendirme inşaatlarına teklif verilir. Uygun görüldüğü takdirde her türlü yığma yapının güçlendirme işleri yapılır. Deneyimli ekipleri mevcuttur. Bu kapsamda, güçlendirme projelerine uygun olarak, yapının duvarları püskürtme beton ve hasır çelikle veya LP lifli polimerle güçlendirilir. Mevcuduna uygun yeni duvarlar ve yatay düşey hatıllar ilave edilir, temel takviyesi uygulanır.

m. Betonarme Yapıların Onarımı

Betonarme yapıların onarımı bir sıva boya tamiratı ve çatlakların kapatılması uygulaması değildir. Depremde, betonarme yapılardaki çatlaklar, beton dökülmeleri ve donatı burkulmaları dayanım kaybına sebep olur. Tekniğine uygun olarak yapılan onarımlardan sonra, yapı elemanları dolayısıyla yapı deprem öncesi dayanımını kazanır. Yani deprem hasarının sebep olduğu dayanım kaybı giderilir. Dolayısıyla betonarme yapıların onarımı bir uzmanlık işidir.

n. Yığma Yapıların Onarımı

Yığma yapılarda taşıyıcı elemanlar yapının duvarlarıdır. Herhangi bir nedenle duvarlarda çatlaklar meydana gelmişse bunların sıva boya badana ile değil, tekniğine uygun olarak onarılması gerekmektedir. Onun için resimlerde ve şekilde görüldüğü gibi, çatlaklar kalınlıklarına bağlı olarak temizlenir, çimento enjeksiyonu, tamir harcı ve dikiş demirleri ile duvar parçalarının bütünlükleri sağlanır. Muhtemel çatlakların yüzeye yansımamaları için file ile kapatıldıktan sonra tekrar tamir harcı ile kapatılır. Dayanımını kaybetmiş duvar elemanları yenileri ile değiştirilir.

o. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapıların Yıkılarak Yenisinin Yapılması

Riskli yapılarınıza en uygun yapım teklifi verilir. Teklifimiz uygun görüldüğü takdirde, riskli yapınız yıktırılır, yerine yenisi yapılır. Yeni yapınızın taslak mimari projeleri alternatifli olarak hazırlanır ve beğeninize sunulur. Uygun bulunan proje, günün tüm çağdaş gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanır. Binanızın inşaatı yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak, yapı denetim firmalarının gözetiminde en kaliteli şekilde inşa edilir.

GRUPTEKEL’İN DEPREM YAYINLARI, BASIN HABERLERİ, SEMİNER VE SUNUMLARI


A. BASINDA GRUPTEKEL

Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu bilinmektedir. Mevcut yapı stokunun tamamen yenilenmesi ekonomik olarak mümkün değildir. Bunu hiçbir ülkenin bütçesi kaldıramaz. Halkın kendi olanaklarıyla gerçekleştirmesi de mümkün görülmemektedir. Bunun bir tek çözümü vardır. O da mevcut yapıların güçlendirilmesiyle mümkündür.

Binaların güçlendirilmesinin esasları 2007 yılında yayınlanmış olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’in 7. Bölümünde ve 2018 yılında yayınlanmış olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 15. Bölümünde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Yönetmeliğin belirtiği koşulları sağlayacak şekilde güçlendirilmiş yapılar kuşku yok ki, son yönetmelik koşullarına uygun olarak yapılmış yeni yapılar kadar depreme dayanıklı olmaktadır.

Onun için mevcut yapıların deprem dayanımlarının kontrol edilerek yetersiz, riskli olanların bir an önce güçlendirilmeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi, yapıların deprem dayanımlarında en etkili olan husus beton dayanımı ve donatının miktar ve yerleşimidir. Asgariden yapılarda beton dayanımı ve donatısı kontrol edilmelidir. Bu değerler proje değerlerinin çok altındaysa o yapılar kesinlikle güçlendirilmelidir.

Yapılardaki çatlaklar, yapının dayanımla veya davranışıyla ilgili bir uyarıdır. Çatlaklı yapıların hasar gerekçesi mutlaka araştırılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm yasası kapsamında iki yıl ödemesiz yirmi yılda geri ödemeli düşük faizli güçlendirme kredisi verilmektedir. Binaların güçlendirilmesinde bu krediden yararlanmak mümkündür.

GRUPTEKEL, BU KONULARDA SİZE YARDIMCI OLACAK, SİZİ YÖNLENDİRECEK, BİLGİLENDİRECEK VE SORUNLARINIZI ÇÖZECEK BİR DEPREM GÜÇLENDİRME FİRMASIDIR.C. SEMİNER VE SUNUMLARDAN GÖRÜNTÜLER

1. “Bingöl’de Uygulanan Deprem Rehabilitasyon Yönteminin Değerlendirilmesi” 15 Şubat 2007, İTÜ liler Birliği, Ankara.

2. “2007 Deprem Yönetmeliği ve Yapıların Güçlendirilmesi”, 2008, Çorum İMO.

3. “Elastik Yöntemlerle Yapı Performans Hesabının yapılması ve Yapıların Güçlendirilmesi”, 01 Haziran 2013, Kastamonu İMO.

4. “Davranış Düzensizliğinin Van Depremindeki Yansımaları ve Güçlendirmede Yapı Davranışının Düzeltilmesi”, 3. Yapı denetim sempozyumu, 5-6 Ekim 2013 Diyarbakır.

5.”Riskli Yapı Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar”, Riskli Yapı Tespiti ve Yapılardaki Hasarların Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar, İMO, 12 Kasım 2014, Ankara.

6. “Master Doktoralı Olmak” adlı sunum, Yüksek Lisans Doktora Günü Paneli, Atılım Üniversitesi, İMO, 18 Nisan 2015, Ankara.

7. “Mühendislik Eğitimi ve Yapıların Güçlendirilmesine Yansımaları”, Mühendislik Eğitimi, 8 Ocak 2016, Atılım Üniversitesi-İMO, Ankara.

8. “Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması”, 2 Haziran 2016, Kuşadası, Aydın İMO.


B. YAYINLANMIŞ KİTAPLAR, MAKALELER

    B.1 YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
 
Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız
 
1. “Bina Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması”, Bizim Büro Matbaa Yayıncılık, 2015, Ankara

2. “Yapılarda Hasar Tespiti”, Bizim Büro Matbaa Yayıncılık, 2017

    B.2 MAKALELER

1- “Erzincan’da Uygulanan Değişik Bir Onarım ve Takviye Yöntemi”, İnşaat Mühendisleri XII. Teknik Kongresi, 1993, Hilton, Ankara,

2- “Taşıyıcı Olmayan Yapı Elemanlarında Deprem Hasarları ve Çözüm Önerileri”, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Birinci Teknik Kongre, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, 1993, Kıbrıs,

3- “Hasarlı Bir Yapının Deprem Davranışının İncelenmesi ve Öğrenilen Dersler”, Üçüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 1995, İstanbul,

4- “Deprem Takviyelerinde karşılaşılan Bazı Uygulama Güçlükleri”, İnşaat Mühendisliği XIII. Teknik Kongresi, 1995, Ankara,

5- “Evaluation of An Earthquake Damaged Building and Lessons Learned” ,The 2nd International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 1995,Tehran,I.R. Iran,

6- “Erzincan ve Dinar Deprem Deneyimleri Işığında Türkiyenin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları”, Tubitak Deprem Sempozyumu, 1996, Ankara,

7. “Onarımı Gerektiren Beton Asfalt Aşınma Tabakasının Geri Kazanılması Tekniği”, Kanada’da yapılan gözlem ve incelemeler raporu, Mühendislik Haberleri, Mart, 1996, Ankara,

8. “A study of Natural Frequencies and Mode Shapes of Free Equileteral Triangular Plate” 1997, Third International Conference On Vibration Problems, ICOP-96, University of North Bengal, India

9. “Pratik Hesap Esasları Kullanılarak Mevcut Çerçeveli Bir Yapının Deprem Dayanımının 1997- AY’ne Uygun Olarak Değerlendirilmesi” , TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni Şubat-Mart 2003 Sayı:2003/02-03.

10. “Deprem Kaynaklarının Kullanımı”, Sistem Dergisi, Sayı 848, 30 Eylül 2002,

11. “İnşaatlarda Yıkım ve Geri Kazanım”, İnternational Construction’dan Çeviri, Yapı Dünyası, Ocak 2003 S:82.

12. ‘Boş Bir Faaliyet Alanı: Betonarme Enkazında Geri Kazanım’, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 2006/04 ,Nisan 2006.

13. “Betonarme Yapılarda %1 Oranında Perde Kullanımının Değerlendirilmesi” Türkiye Mühendislik Haberleri Yıl: 51/2006-4-5, Sayı: 444-445.

14. “Kentsel Dönüşüm Uygulaması” Yapı Dünyası, Temmuz Ağustos 2017/256-257, Ankara.

Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız
 


A. BASINDA GRUPTEKEL

Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu bilinmektedir. Mevcut yapı stokunun tamamen yenilenmesi ekonomik olarak mümkün değildir. Bunu hiçbir ülkenin bütçesi kaldıramaz. Halkın kendi olanaklarıyla gerçekleştirmesi de mümkün görülmemektedir. Bunun bir tek çözümü vardır. O da mevcut yapıların güçlendirilmesiyle mümkündür.

Binaların güçlendirilmesinin esasları 2007 yılında yayınlanmış olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’in 7. Bölümünde ve 2018 yılında yayınlanmış olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 15. Bölümünde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Yönetmeliğin belirtiği koşulları sağlayacak şekilde güçlendirilmiş yapılar kuşku yok ki, son yönetmelik koşullarına uygun olarak yapılmış yeni yapılar kadar depreme dayanıklı olmaktadır.

Onun için mevcut yapıların deprem dayanımlarının kontrol edilerek yetersiz, riskli olanların bir an önce güçlendirilmeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi, yapıların deprem dayanımlarında en etkili olan husus beton dayanımı ve donatının miktar ve yerleşimidir. Asgariden yapılarda beton dayanımı ve donatısı kontrol edilmelidir. Bu değerler proje değerlerinin çok altındaysa o yapılar kesinlikle güçlendirilmelidir.

Yapılardaki çatlaklar, yapının dayanımla veya davranışıyla ilgili bir uyarıdır. Çatlaklı yapıların hasar gerekçesi mutlaka araştırılmalı, gerekli önlemler alınmalıdır.

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm yasası kapsamında iki yıl ödemesiz yirmi yılda geri ödemeli düşük faizli güçlendirme kredisi verilmektedir. Binaların güçlendirilmesinde bu krediden yararlanmak mümkündür.

GRUPTEKEL, BU KONULARDA SİZE YARDIMCI OLACAK, SİZİ YÖNLENDİRECEK, BİLGİLENDİRECEK VE SORUNLARINIZI ÇÖZECEK BİR DEPREM GÜÇLENDİRME FİRMASIDIR.

B. YAYINLANMIŞ KİTAPLAR, MAKALELER

    B.1 YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
 
Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız
 
1. “Bina Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması”, Bizim Büro Matbaa Yayıncılık, 2015, Ankara

2. “Yapılarda Hasar Tespiti”, Bizim Büro Matbaa Yayıncılık, 2017

    B.2 MAKALELER

1- “Erzincan’da Uygulanan Değişik Bir Onarım ve Takviye Yöntemi”, İnşaat Mühendisleri XII. Teknik Kongresi, 1993, Hilton, Ankara,

2- “Taşıyıcı Olmayan Yapı Elemanlarında Deprem Hasarları ve Çözüm Önerileri”, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Birinci Teknik Kongre, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, 1993, Kıbrıs,

3- “Hasarlı Bir Yapının Deprem Davranışının İncelenmesi ve Öğrenilen Dersler”, Üçüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 1995, İstanbul,

4- “Deprem Takviyelerinde karşılaşılan Bazı Uygulama Güçlükleri”, İnşaat Mühendisliği XIII. Teknik Kongresi, 1995, Ankara,

5- “Evaluation of An Earthquake Damaged Building and Lessons Learned” ,The 2nd International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 1995,Tehran,I.R. Iran,

6- “Erzincan ve Dinar Deprem Deneyimleri Işığında Türkiyenin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları”, Tubitak Deprem Sempozyumu, 1996, Ankara,

7. “Onarımı Gerektiren Beton Asfalt Aşınma Tabakasının Geri Kazanılması Tekniği”, Kanada’da yapılan gözlem ve incelemeler raporu, Mühendislik Haberleri, Mart, 1996, Ankara,

8. “A study of Natural Frequencies and Mode Shapes of Free Equileteral Triangular Plate” 1997, Third International Conference On Vibration Problems, ICOP-96, University of North Bengal, India

9. “Pratik Hesap Esasları Kullanılarak Mevcut Çerçeveli Bir Yapının Deprem Dayanımının 1997- AY’ne Uygun Olarak Değerlendirilmesi” , TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni Şubat-Mart 2003 Sayı:2003/02-03.

10. “Deprem Kaynaklarının Kullanımı”, Sistem Dergisi, Sayı 848, 30 Eylül 2002,

11. “İnşaatlarda Yıkım ve Geri Kazanım”, İnternational Construction’dan Çeviri, Yapı Dünyası, Ocak 2003 S:82.

12. ‘Boş Bir Faaliyet Alanı: Betonarme Enkazında Geri Kazanım’, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 2006/04 ,Nisan 2006.

13. “Betonarme Yapılarda %1 Oranında Perde Kullanımının Değerlendirilmesi” Türkiye Mühendislik Haberleri Yıl: 51/2006-4-5, Sayı: 444-445.

14. “Kentsel Dönüşüm Uygulaması” Yapı Dünyası, Temmuz Ağustos 2017/256-257, Ankara.

Resimleri incelemek için Resmin Üzerine tıklayınız
 


C. SEMİNER VE SUNUMLARDAN GÖRÜNTÜLER

1. “Bingöl’de Uygulanan Deprem Rehabilitasyon Yönteminin Değerlendirilmesi” 15 Şubat 2007, İTÜ liler Birliği, Ankara.

2. “2007 Deprem Yönetmeliği ve Yapıların Güçlendirilmesi”, 2008, Çorum İMO.

3. “Elastik Yöntemlerle Yapı Performans Hesabının yapılması ve Yapıların Güçlendirilmesi”, 01 Haziran 2013, Kastamonu İMO.

4. “Davranış Düzensizliğinin Van Depremindeki Yansımaları ve Güçlendirmede Yapı Davranışının Düzeltilmesi”, 3. Yapı denetim sempozyumu, 5-6 Ekim 2013 Diyarbakır.

5.”Riskli Yapı Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar”, Riskli Yapı Tespiti ve Yapılardaki Hasarların Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar, İMO, 12 Kasım 2014, Ankara.

6. “Master Doktoralı Olmak” adlı sunum, Yüksek Lisans Doktora Günü Paneli, Atılım Üniversitesi, İMO, 18 Nisan 2015, Ankara.

7. “Mühendislik Eğitimi ve Yapıların Güçlendirilmesine Yansımaları”, Mühendislik Eğitimi, 8 Ocak 2016, Atılım Üniversitesi-İMO, Ankara.

8. “Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması”, 2 Haziran 2016, Kuşadası, Aydın İMO.kurumsal img

Betonarme Yapı Güçlendirme:

Yıllara dayanan tecrübemizle betonarme yapılarınızın güçlendirilmesi konusunda şeffaf bilgilendirme, güvenilir hizmet veriyoruz.
kurumsal img

Yığma Yapı Güçlendirme:

Tecrübeli ekibimiz ve teknolojik yeniliklere açık kadromuzla yığma yapılarınızın güçlendirilmesinde özel çözümlerle hizmetinizdeyiz...
kurumsal img

Ücretsiz Danışma:

Hasar Tespiti, Deprem Tahkiki, Güçlendirme projelerinin Hazırlanması ve Uygulaması İçin Bizi Arayın.

İletişim: 0312 424 14 85,    GSM: 0532 635 77 74    GSM: 0535 665 62 67

HİZMETLER


Yapılarda Hasar Tespiti, Deprem Tahkiki, Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması, Güçlendirme İnşaatının yapılması ve Kentsel Dönüşüm İşlemleri

HASAR TESBİTİ


DEPREM TAHKİKİ, DEPREM RİSK ANALİZİ


GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI


12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM


GÜÇLENDİRME İNŞAATLARININ YAPILMASI


KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KONUT YENİLEME


REFERANSLAR


Sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız...

Hasar Tespiti, Deprem Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanmasıyla İlgili Referanslarımız

-2013 Bingöl Depremi sonrası, Bingöl’de 25 adet yapı.
-Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi,
-Kırşehir Kaman Kültür Merkezi,
-İzmir Yeşilyurt Hastanesi,
-Malatya Yeşilyurt Emine Nezihe Parlak İlk Öğretim Okulu,
-Malatya Yeşilyurt Hükümet Konağı,
-Türk Hava Kurumu Ankara Etimesgut Uçuş Okulu,
-Malatya Doğan Şehir Devlet Hastanesi,
-Telekom İstanbul Fatih Santral Binası,
-Telekom İstanbul Kadıköy Santral Binası,
-Türk Telekom Alanya Santral Binası,
-Eskişehir Vergi Dairesi,
-Malatya Trafik Şube Müdürlüğü Tesisleri,
-Isparta İl Telekom Santral Binası.
-Eskişehir Asker Hastanesi,
-Türk Telekom Antalya Güllük Santral Binası,
-Türk Telekom Sakarya Hendek Santral Binası,
-Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Binaları,
-Rize Ardeşen Türk Telekom Lisesi Binaları,
-Ankara EDAŞ Tok Sokaktaki Binası,
-Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Binası,
-Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Tarih ve Kültür Evi Binası,
-Ankara Halk Sağlık Müdürlüğü Güdül Binaları,
-Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü Binası,
-Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Binası,
-Türk Telekom Isparta Santral Binası,
-Van Merkez Özde Özel Değişim Rehabilitasyon Merkezi Binası,
-Van Merkez Kanaat Apartmanı,
-Van Merkez Kozikoğlu Binası,
-Van Merkez Uğraş Apartmanı,
-Van Merkez Şerefiye Mahallesi Ebinç Apartmanı,
-AÜ Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi A, C, G, E Blokları,
-AÜ Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi B, F, H, D Blokları,
-AÜ Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi I, K, L, M Blokları,
-AÜ Cebeci Yerleşkesi Milli Piyango Öğrenci Yurdu,
-AÜ Beypazarı, Keçiören, Vehbi Koç Yurdu, Yıldırım Bayezid Öğrenci Yurtları Binaları,
-AÜ Cumhuriyet Öğrenci evi Binası,
-Ankara Basım Evleri Bektaş Apartmanı,
-Ankara Matfen Okulları Kızılay ve Çayyolu Binaları
Güçlendirme İnşaatlarının Gerçekleştirilmesi İle İlgili Referanslarımız

-Bingöl Saray Mahallesi Bağkur 1, HbLOK,
-Bingöl Mevlana Caddesi Dumlupınar Sokaktaki Ertuğrul Apartmanı,
-Bingöl İnönü Mahallesi Hacılar Sokak Bor Apartmanı,
-Bingöl İnönü Mahallesi Mevlana Caddesi Karagöl Apartmanı,
-Bingöl Kaleönü Mahallesi Elmalı Konutları Kına Apartmanı,
-TEDÜ Kolej Yerleşkesi Genişleme Projesi Güçlendirme İmalatı işi,
-Ankara Çankaya Tunus Caddesi 72 nolu Menekşe Apartmanı.
Yapı Hasarlarının Onarımı İle İlgili Referanslarımız

-Malatya Battalgazi Ahmet Duran Mescidi ve Türbesi Onarım İşi,
-Ankara Bahçelievler 72. Sokak Demet Apartmanı.

Kentsel Dönüşüm Ankara Ofisimizce, Kentsel Dönüşümü Tamamlanılmış 670 Yapıdan Bir Kısmı

YAPI ID

ADA

PARSEL

YAPIM YILI

İLÇE ADI

DENETİM TARİHİ

DENETİM
ONAY
TARİH

51932 30689 5 1985 KEÇİÖREN 2014-12-01 2014-12-01
52510 24122 8 1981 ALTINDAĞ 2014-11-25 2014-11-25
101161 38006 15 1979 MAMAK 2016-01-08 2016-01-08
37362 50969 4 1970 MAMAK 2014-07-08 2014-07-08
45847 24123 8 1995 ALTINDAĞ 2014-09-05 2014-09-05
44970 24121 7 1985 ALTINDAĞ 2014-09-05 2014-09-05
44061 24124 7 1984 ALTINDAĞ 2014-09-03 2014-09-03
19397 23962 9 1976 ALTINDAĞ 2014-02-17 2014-02-17
96656 24008 1 1979 ALTINDAĞ 2015-12-04 2015-12-04
37959 21879 3 1970 ALTINDAĞ 2014-07-15 2014-07-15
24735 36423 5 1981 MAMAK 2014-03-20  
47795 50952 4 1963 MAMAK 2014-12-03 2014-12-03
6213 2044 5 1995 SİNCAN 2013-09-16 2013-09-16
37416 50969 4 1966 MAMAK 2014-07-08 2014-07-08
29112 23990 6 1998 ALTINDAĞ 2014-05-26  
41279 24165 1 1980 ALTINDAĞ 2014-08-19 2014-08-19
58422 20762 4 1982 ALTINDAĞ 2015-01-18  
39164 24006 8 1989 ALTINDAĞ 2014-07-24 2014-07-24
8714 2655 29 1936 ÇANKAYA 2013-11-12 2013-11-12
93768 24130 7 1980 ALTINDAĞ 2015-11-09 2015-11-09
12068 934 14 1980 ALTINDAĞ 2013-12-06 2013-12-06
80500 2763 4 1963 ÇANKAYA    
29094 37787 6 1996 MAMAK 2014-06-03  
83940 1194 1 1975 ELMADAĞ 2015-08-31 2015-08-31
2753 2756 7 1964 ÇANKAYA 2013-07-02 2013-07-02
86464 1240 8 1961 ÇANKAYA 2015-10-23 2015-10-23
40968 23959 3 2000 ALTINDAĞ 2014-08-21 2014-08-21
34664 492 3 1970 SİNCAN 2014-06-05 2014-06-05
850 5449 5 1956 ÇANKAYA 2013-04-18 2013-04-18
73652 23963 29 1977 ALTINDAĞ 2015-05-07 2015-05-07
90226 1296 21 1951 ÇANKAYA 2015-09-17  
30487 23386 12 1968 ALTINDAĞ 2014-05-15 2014-05-15
58820 38856 3 1981 MAMAK 2015-03-05 2015-03-05
41335 24000 6 1970 ALTINDAĞ 2014-08-21 2014-08-21
47630 24123 6 1990 ALTINDAĞ 2014-10-13  
25877 36423 5 1980 MAMAK 2014-03-20  
46729 24142 10 1978 ALTINDAĞ 2014-10-02  
32220 24136 11 1985 ALTINDAĞ 2014-05-14 2014-05-14
22459 23962 10 1979 ALTINDAĞ 2014-03-21  
63962 24127 1 1979 ALTINDAĞ 2015-07-09 2015-07-09
42092 24143 4 1976 ALTINDAĞ 2014-09-02 2014-09-02
37315 50969 4 1972 MAMAK 2014-07-08 2014-07-08
8580 1574 5 1966 ÇANKAYA 2013-10-21  
102256 24008 1 1977 ALTINDAĞ 2016-01-07 2016-01-07
31700 24129 11 1977 ALTINDAĞ 2014-05-15 2014-05-15
66838 23958 10 1986 ALTINDAĞ 2015-04-07 2015-04-07
88544 4246 11 1965 ÇANKAYA 2015-10-01 2015-10-01
32860 23520 2 1969 ALTINDAĞ 2014-06-02 2014-06-02
20761 23860 5 1973 ALTINDAĞ 2014-02-21 2014-02-21
27257 31054 4 1975 KEÇİÖREN 2014-04-02 2014-04-02
33747 24136 12 1980 ALTINDAĞ 2014-05-29 2014-05-29
45757 24131 8 1995 ALTINDAĞ 2014-10-31 2014-10-31
61966 34354 32 1970 KEÇİÖREN 2015-03-07 2015-03-07
71517 480 9 1970 SİNCAN 2015-05-07 2015-05-07
55137 23949 11 1989 ALTINDAĞ 2015-01-30 2015-01-30
38351 51477 1 1985 MAMAK 2014-07-07 2014-07-07
29116 23990 6 1971 ALTINDAĞ 2014-05-26  
33920 23996 9 1987 ALTINDAĞ 2014-06-10 2014-06-10
55704 24134 10 1979 ALTINDAĞ 2014-12-10  
103911 24013 5 1970 ALTINDAĞ    
28012 90863 2 1978 KEÇİÖREN 2014-04-17 2014-04-17
23230 5286 20   ÇANKAYA 2014-03-25 2014-03-25
88548 4248 10 1960 ÇANKAYA 2015-09-04 2015-09-04
61963 31326 4 1980 KEÇİÖREN 2015-03-07 2015-03-07
11219 36797 1 1970 MAMAK 2013-11-28  
43720 50963 6 1969 MAMAK 2014-09-10 2014-09-10
34214 36799 2 1980 MAMAK 2014-06-05 2014-06-05
41240 22075 14 1989 ALTINDAĞ 2014-08-24 2014-08-24
42149 24159 1 1978 ALTINDAĞ 2014-08-24 2014-08-24
32885 35743 7 1970 MAMAK 2014-06-02 2014-06-02
90870 24122 2 1975 ALTINDAĞ 2015-10-09 2015-10-09
             
             
4856 44274 1 1997 YENİMAHALLE 2013-08-05 2013-08-05
92069 2660 4 1965 ÇANKAYA 2015-12-23 2015-12-23
35578 23960 2 1977 ALTINDAĞ 2014-06-04 2014-06-04
53699 24005 9 1980 ALTINDAĞ 2014-12-12 2014-12-12
46311 24109 7 1978 ALTINDAĞ 2014-09-24 2014-09-24
32064 38820 2 1980 MAMAK 2014-05-21 2014-05-21
52396 24122 3 1977 ALTINDAĞ 2014-11-25 2014-11-25
29040 44274 6 1992 YENİMAHALLE 2014-05-15 2014-05-15
33215 23959 5 1970 ALTINDAĞ 2014-05-29 2014-05-29

FOTO GALERİ


Grup Tekel Çalışmaları'ndan...

Resimleri incelemek için resmin üzerine gelince çıkan Büyüteç İkonuna tıklayınız
Resimleri incelemek için resmin üzerine gelince çıkan Büyüteç İkonuna tıklayınız

VİDEO GALERİ


Videolar...

YAPI GÜÇLENDİRME VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hasar Tespiti, Yapı Güçlendirme ve Riskli Yapı Tespiti Konusunda ayrıntılı bilgi almak için bizleri arayabilir veya mail yazabilirsiniz.

İLETİŞİM


Bilgilendirme, Danışma ve İletişim

Ünvan:

GRUP TEKEL

Adres:

Konur Sk. No: 68/9 Bakanlıklar / ANKARA

Telefon:

Tel: 0312 424 14 85

GSM: 0532 635 77 74
GSM: 0535 665 62 67

E-Mail:

gruptekel@gmail.com


Bize Yazın...